MaaS Manifesto

7 PRINCIPIS ADVOCANT PER LA IDEA D’UN NOU PARADIGMA DE MOBILITAT

1. MaaS hauria de ser la millor proposta de valor per als usuaris finals

Crec que la MaaS té potencial per proporcionar una mobilitat porta a porta fàcil, fiable, flexible, contínua i econòmica, i constituir una alternativa competitiva a l’ús del vehicle privat. Els usuaris finals han d’estar al cor de l’ecosistema. Malgrat que el model de negoci principal de la MaaS està centrat al voltant dels clients individuals (viatgers, B2C), els clients corporatius poden ser també una opció interessant (empreses, B2B).

2. MaaS hauria de crear beneficis per la societat en el seu conjunt

Crec que la MaaS hauria de promoure la inclusió social i un ús socialment responsable de la mobilitat, vetllant per garantir un accés universal a la mobilitat amb l’objectiu de ser socialment sostenible. Per a les administracions públiques, la MaaS és una oportunitat per abordar un ampli ventall d’objectius a nivell de gestió de la mobilitat, des de la sostenibilitat a nivell mediambiental fins a la promoció d’una mobilitat més intel·ligent i la integració de modes de transport.

3. MaaS pot facilitar models de negoci més eficients i l’accés a nous mercats

Crec que la MaaS pot obrir noves vies de negoci i oportunitats de generació de benefici per a tots els agents de l’ecosistema, facilitant l’accés a nous clients i noves modalitats de demanda, així com permetent implementar economies d’escala. La visió de la MaaS hauria de ser la de facilitar que s’estableixi un entorn competitiu i obert a tots els agents en el qual qualsevol proveïdor de serveis de mobilitat pugui participar, de forma dinàmica, en un esquema MaaS si compleix el marc regulatiu pertinent i uns estàndards tècnics.

4. MaaS es sosté en les TIC com a base per a al desenvolupament de nous models de negoci i de governança

Recolzo l’obertura d’interfícies, l’estandardització de processos i la interoperabilitat entre sistemes com a precondicions essencials per a un desenvolupament efectiu de la MaaS. Aquests aspectes són clau per permetre nous models de negoci i diferents esquemes de governabilitat. Amb l’objectiu de proveir serveis de mobilitat als usuaris que siguin intermodals i continus, cal oferir una interfície única que combini funcionalitats de planificació del viatge, reserva, gestió de títols de transport i pagament. Per a un accés a les APIs i dades dels proveïdors de serveis de mobilitat, caldrà implementar mecanismes d’autenticació i seguretat. La tecnologia 5G, que permetrà que els continguts i la capacitat de computació es localitzin més a prop dels usuaris finals contribuirà a que els serveis siguin més eficients, basats en la localització i personalitzats. Cal garantir el roaming internacional de serveis.

5. MaaS es construeix sobre la compartició de dades efectiva, massiva i segura

Crec que la MaaS pot facilitar un millor accés i intercanvi de dades més riques, de més qualitat i segures sobre patrons de mobilitat i les dinàmiques associades mitjançant la sincronització de dades de diferents proveïdors de serveis de mobilitat i dels usuaris, amb l’objectiu d’implementar activitats d’optimització d’oferta i demanda en temps real, simplificant així la planificació de trajectes i transparentant-ne el cost associat. Les APIs dels proveïdors de serveis de mobilitat obertes i interoperables, proveint dades i accés als processos de negoci, així com l’accés a dades de sensors i serveis de les infraestructures de ciutat són components essencials per al desenvolupament de la MaaS.

6. El desenvolupament de la MaaS requereix una regulació flexible i un marc legal actualitzat

Crec que la regulació és el paraigua comú i necessari que farà possible que l’ecosistema de la MaaS pugui funcionar de manera justa, transparent i efectiva. Cal implementar mesures que garanteixin la privacitat i la seguretat dels processos tant d’oferta com de demanda. Amb l’objectiu de materialitzar el concepte de la MaaS, calen mesures a nivell regulatiu i legal, així com estàndards tècnics per tal de garantir que el mercat creix a la vegada que protegeix a tots els agents involucrats, tant a nivell local com internacional.

7. MaaS és un ecosistema

Crec que la MaaS és un ecosistema en el sentit més ampli del terme. Per ser viable comercialment cal la participació i cooperació a tots els nivells entre tots els agents que integren l’ecosistema; aquests inclouen: proveïdors de serveis de mobilitat, operadors de transport públic, operadors MaaS, proveïdors de sistemes TIC, ciutats, autoritats públiques en general, i els usuaris finals. La cooperació entre empreses i entre tots els agents del sector, establint aliances i acords construiran la infraestructura social i econòmica necessària per al desplegament efectiu de la MaaS, a la vegada que es promou un canvi de paradigma fonamental cap a la visió d’una mobilitat fàcil, còmoda i assequible com a alternativa competitiva al vehicle privat.

Signant aquest Manifest, declaro que comparteixo la seva visió essencial sobre MaaS

SIGNAR

Signants

AGENTS QUE JA HAN DONAT SUPORT AL MAAS MANIFESTO